Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

airwave
9989 d9a8 390
Reposted fromoutline outline viahomefromhome homefromhome
airwave
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viagrzej grzej
airwave
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagrzej grzej
airwave
5171 40ed 390
Reposted fromhalfjohn halfjohn viastarryeyed starryeyed
airwave
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viastarryeyed starryeyed
airwave
4538 e4ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
airwave
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viasatyra satyra
airwave
airwave

Kiedy, masz 20 – 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy ze umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne.

— pokolenie ikea
Reposted fromdecepcion decepcion viarudafoka rudafoka
airwave
0231 fc6e 390
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfood prettyfood
airwave
2364 0201 390
warto było
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vialiars liars
airwave
Związek to jednak poważna sprawa. Nie można trzymać kogoś na uboczu, tylko pozwolić mu być częścią tego wszystkiego. Tak ja to widzę.
— rozmowy z siostrą
Reposted fromkatalama katalama viacalifornia412 california412
airwave
Reposted fromciarka ciarka viastarryeyed starryeyed
airwave
Reposted fromkasi kasi vialiars liars
5571 0daa 390
airwave
airwave
niezmiennie dobrze Cię widzieć
— snowman: niezmiennie
Reposted fromtwice twice viaankaottak94 ankaottak94
airwave
1986 8677 390
Reposted frompeper peper viafriends friends
airwave
I NEED SOMEONE WHO WILL SIT ON A ROOFTOP WITH ME AT 2 IN THE MORNING AND WILL TELL ME THEIR FAVORITE SONGS AND THEIR FAMILY PROBLEMS AND HOW THEY THINK THE EARTH WAS MADE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viagrzej grzej
airwave
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viagrzej grzej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl